Home
Email/contactpagina          HTMfoto op Social Media                  
   
Welkom  
 bezoeker
Persoonlijk welkom?
   
 
HTMfoto.net / HonderdprocentHaags.nl is een particuliere website en heeft geen enkele binding met HTM, behalve dat de webmaster ook trambestuurder is bij diezelfde HTM.

Deze website wordt dagelijks bijgewerkt. Laatste update: 25-9-2018, 14:05 uur.

   
  t/m vrijdag 21 september is de kans aanzienlijk dat deze website incidenteel
een of meerdere dagen niet kan worden bijgewerkt
   
 

 
   

HAAGS EN OV-NIEUWS, geplaatst woensdag 1 november 2017 om 12:53 uur. 

D66: Q&A Nieuwe tramrails Scheveningseweg

DEN HAAG - Al jaren rijdt Tram 1 over de Scheveningseweg van en naar Scheveningen. Talloze badgasten, nieuwjaarsduikers, uitwaaiers en feestbeesten rijden van het Haagse Centrum naar Scheveningen en terug. En voor Scheveningers is het de belangrijkste OV-verbinding met de binnenstad en het Centraal Station.De rails van de verbinding moet vervangen worden. Een groot project waar veel bij komt kijken. Natuurlijk kun je alle dossierstukken online terugvinden, maar D66 maakt het graag inzichtelijker. Tijd voor een Q & A over het project met D66 fractievoorzitter Robert van Asten.

Waarom moet de rails vervangen worden?
In de jaren ‘80 is de trammrails op een zeer specifieke wijze langs de Scheveningseweg gelegd om de boomwortels zoveel mogelijk ruimte te geven om te groeien. Er is toen gekozen voor een constructie waarbij de rails op zogenoemde poeren is gelegd. Die constructie is nu verzakt. Trams kunnen er al niet meer met de gewenste snelheid overheen rijden en voordat de HTM de dienstregeling op dit traject moet staken, dient het spoor nu echt vervangen te worden.

Wat is een “poerenconstructie”?
Poeren zijn betonblokken van 85 bij 40 cm, waarop een systeem is bevestigd dat het spoor kan stellen. De poeren zijn in de loop van de tijd instabiel geworden en de stalen opbouw is verrot of afgebroken. Deze constructie is in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkeld om bomen langs het spoor goed tot ontwikkeling te laten komen. Het is een open constructie waardoor wortels vrijelijk door de constructie kunnen groeien. De poerenconstructie heeft de boomwortels veel ontwikkel- en groeiruimte geboden, waardoor ze zijn vergroeid met de constructie. Nu de constructie vervangen moet worden, leidt dit tot problemen. Het is niet mogelijk de constructie te vervangen, zonder dat het wortelpakket dusdanig beschadigd dat de bomen zullen sterven.

Is het nu pas duidelijk dat er iets moet gebeuren?
Nee, al een paar jaar weten gemeente en HTM dat het spoor vervangen moet worden. De gemeente heeft vervolgens een denktank ingesteld om tot een spoorvernieuwing te komen, die binnen het beschikbare budget, zoveel mogelijk van de prachtige bomen langs de weg zou behouden.

Moet de rails worden vervangen om in de toekomst met een bredere tram te kunnen rijden?
Nee. De vervanging van deze rails is sowieso noodzakelijk. Dit staat dus geheel los van de vraag of daar in de toekomst een smal of breed tramvoertuig zal rijden. Wel zal een nieuw spoor geschikt worden gemaakt voor al het materieel waarmee de HTM nu al rijdt.

Waarom is een denktank ingesteld?
De gemeente hecht eraan om bij een ingreep van dergelijke grootte de stad goed te betrekken en de kennis uit de stad te gebruiken om tot de beste oplossing te komen, kortom om Haagse Kracht te gebruiken.

Wat was de opdracht die de denktank mee kreeg?
De centrale opgave van de denktank was om tot een advies te komen over de optimale inpassing van nieuwe sporen op de Scheveningseweg. Dat moest binnen de volgende kaders:

> Wetgeving: het openbaar vervoer in de stad dient in 2020 toegankelijk te zijn voor iedereen, ook voor mindervaliden;
> Behoud van zoveel mogelijk bomen;
> Met respect voor de cultuur-historische waarde van de Scheveningseweg (Rijksbeschermd stadsgezicht);
> Lijn 1 dient op R-Net kwaliteit gebracht te worden (korte reistijd, betrouwbaar, frequent, comfortabel);
> De Denktank is te kennen gegeven dat er (uiteraard) grenzen zijn aan het budget. Bij MRDH en gemeente wordt rekening gehouden met ca. € 12 miljoen;
> Planning: start spoorvervanging eind 2018.

Wie zaten er in die denktank?
AVN, Fietsersbond, Platform OVHA, Rover, Bewoners organisaties van Scheveningen-Dorp, Statenkwartier, Van Stolkpark en Archipel Willemspark, SOS Den Haag, Faceboekpagina Behoud Scheveningse Bosjes en de Bomenstichting.

Hoe verliep het proces met de denktank?
De Denktank werd voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter en is bijgestaan door deskundige medewerkers van de gemeente Den Haag en van de HTM. Ook is gebruik gemaakt van rapporten en onderzoeken van externe deskundigen. Er zijn onderzoeken voorgelegd over de kwantiteit en kwaliteit van de bomen en over het wortelpakket. De Denktank is op 4 april 2016 geïnstalleerd. Op dat moment dacht en hoopte iedereen dat met drie tot vier bijeenkomsten het mogelijk moest zijn om rond de zomer van 2016 een advies te kunnen opstellen.

Uiteindelijk is de denktank zeven keer in plenaire bijeenkomsten bij elkaar geweest met deskundigen van de gemeente en de HTM, waarin vele rapporten van adviesbureaus zijn overlegd. Er zijn twee technische bijeenkomsten geweest met raildeskundigen bij de HTM, waarin is uitgelegd hoe de poerenconstructie in elkaar zit en welke mogelijkheden er constructief zijn. Er zijn twee rondes langs de bomen gemaakt met de denktankleden. In deze rondes heeft de denktank bomen aangewezen die bijzonder zijn. Daarnaast is buiten de dienstregeling om een tramrit over het tracé gemaakt om te ervaren hoe het spoor er bij ligt en wat dat betekent voor de rijsnelheid.

Welk advies gaf de Denktank?
De denktank kwam niet tot een unaniem oordeel. Zeven partijen concludeerden dat een verschuiving van de rails richting de Scheveningse Bosjes de beste oplossing zou zijn binnen de gegeven kaders. De rails wordt dan ongeveer 1 meter richting boszijde verschoven, zodat 3.60 meter ruimte wordt gecreëerd voor bestaande en nieuwe bomen tussen de weg en spoorconstructie. De eerste rij poeren blijft hierbij in de grond. Hierdoor hoeft derhalve niet in het wortelpakket, bestaande uit veelal de grotere stabilisatiewortels, gezaagd te worden. Wel zullen er verder van de stam groeiende kleinere wortels sneuvelen, maar met het goed voorbereiden van de bomen en het tijdig aanbrengen van voedingspijlers kunnen de bomen extra voedingswortels aanmaken. Tevens adviseert de groep van zeven deelnemers om alle bomen tussen Teldersweg en Carnegieplein aan de wegzijde (veelal kastanjes met de kastanjebloedingsziekte) te kappen, zodat langs de spoorconstructie een keerwand kan worden geplaatst. Hierdoor wordt een duurzame scheiding tussen boomwortels en spoorconstructie gerealiseerd en krijgt een nieuwe rij bomen optimale groeiomstandigheden geboden om uit te kunnen groeien tot een rij gezonde bomen van regelmatige grootte met toekomstverwachting.

Kunnen de bomen behouden blijven?
Het is gebleken dat de spoorvervanging niet kan zonder dat er bomen moeten worden gekapt. Hierover is consensus in de denktank. (Ook in het advies van de minderheid moeten bomen verdwijnen.) De rij gezonde lindes tussen Teldersweg en Duinstraat kan in het advies van de meerderheid behouden blijven en krijgt door de verschoven ligging meer groeiruimte. De kastanjes aan de wegzijde tussen de Teldersweg en het Carnegieplein leiden bijna allemaal aan de gevreesde en fatale kastanjebloedingsziekte. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat deze binnen de komende 10 jaar zullen doodgaan. Het college van B&W heeft aangegeven de nog gezonde kastanjes te willen verplaatsen. Dat zoiets kan lukken, is gebleken uit de verplaatsing van de eeuwenoude kastanje op de Koekamp.

Hoeveel bomen verdwijnen er?
Rondom de tramrails staan 323 bomen. Deze hoeven gelukkig niet allemaal om.  Er blijven sowieso 155 staan. Van zeventien bomen hopen wij dat ze kunnen blijven staan, maar dit moet nog blijken bij de verdere uitwerking van het plan. Er blijven dan 151 bomen over waarvan de denktank adviseert ze te verwijderen. Het is goed een onderscheid te maken in deze groep bomen: 29 van deze bomen hoeven niet gekapt te worden, omdat ze verplant kunnen worden en elders verder kunnen groeien. Ook zijn er 71 kastanjebomen waarvan het grootste deel lijdt aan de kastanjebloedingsziekte. Strikt genomen hoeven deze bomen niet gekapt te worden vanwege de railvervanging. Ze zouden kunnen blijven staan, maar de denktank adviseert ze toch te kappen en er gezonde jonge bomen voor in de plaats te zetten. Jammer genoeg moeten er 51 bomen echt gekapt worden. In het plan is opgenomen dat voor elke te kappen boom er 2 terug zullen worden geplant. Sowieso wordt de bomenrij op de Scheveningseweg hersteld met jonge aanplant. De overige bomen komen elders in het gebied terug.

Betonnen bak, wat houdt dit in?
Door sommige mensen wordt de constructie die door de meerderheid van de denktank wordt geadviseerd, betiteld als een ‘betonnen bak’. Hoewel de constructie beton bevat, is het geen juiste aanduiding.  De methode ‘dwarsliggers in beton’ (de juiste naam) is een methode die door de HTM standaard wordt toegepast bij rails in het groen. Ook de OV-bedrijven in Amsterdam en Rotterdam passen deze techniek toe. In Den Haag is deze onlangs toegepast op de Koninginnegracht en Nieuwe Parklaan. De betonnen constructie bevat grote openingen die water- en luchtdoorlatend zijn. Ook wordt de constructie met aarde afgedekt, waarop gras kan worden gezaaid. Deze constructiemethodiek heeft bewezen stabiel te zijn voor de tram en biedt de daarnaast geplaatste bomen voldoende ruimte om goed te kunnen wortelen. Bij toepassing van deze methode zal de Scheveningseweg net zo groen blijven als het nu is.

Wat is het plan van de minderheid van de Denktank?
Zij willen het nieuw spoor bovenop het huidige tracé leggen om zo de poeren niet te verwijderen. Dan hoeven ook de wortels niet afgezaagd te worden. Hiervoor moeten wel 3300 stalen van 30 cm doorsnede in de grond tussen de wortels worden gedrild, waarop de nieuwe railconstructie komt te liggen.

De geschatte kosten zijn € 41 miljoen en dus een veelvoud van de kosten van de variant van de meerderheid. Het is bovendien een nog nooit eerder toegepaste experimentele techniek waarvan het de vraag is hoe hij zich in praktijk gaat gedragen als er trams overheen gaan rijden. Ook de onderhoudskosten zijn onduidelijk. Met toepassing van deze methodiek zullen er ook bomen moeten worden gekapt. In vergelijking met de variant van de meerderheid zullen er 15 bomen minder hoeven te worden gekapt. Echter bestaan grote twijfels of 51 gezonde Lindes het zullen overleven als er palen in de grond worden geslagen die hun wortels zullen aantasten.

Er zou nog meer onderzoek nodig zijn. Klopt dit?
Nee. De Denktank heeft veel tijd genomen om bestaande bomenonderzoeken te raadplegen, maar heeft de Denktank zelf nieuw bomenonderzoek laten doen. Hierdoor is van elke boom de gezondheidssituatie bekend. Ook is specifiek in kaart gebracht hoe de wortels met de poeren zijn vergroeid en wat de gevolgen zijn van afzagen van wortels of het plaatsen van constructiepalen. Neem gerust hier een kijkje in het 433 pagina’s tellende onderzoek:

Wat is het standpunt van D66?
"Het is helder dat er snel iets moet worden gedaan om goed openbaar vervoer naar Scheveningen te garanderen. De groei van de stad, het toenemen van activiteiten op Scheveningen en de wens om bewoners en bezoekers een goed alternatief voor de auto te bieden vraagt om actie. Wij volgen het meerderheidsstandpunt van de denktank, dat is ontstaan tijdens een lang proces waarbij veel experts bij betrokken zijn.  Wij hebben vertrouwen in dit proces en deze experts. Als fractie moeten wij het beoordelen op basis van de kaders die wij hebben meegeven. Daar voldoet dit plan aan, het minderheidsstandpunt niet. Natuurlijk vinden wij het jammer dat het aanzien van de Scheveningseweg zal veranderen. Nieuw geplaatste bomen zullen, hoewel er geen kleine sprietjes worden geplaatst, niet dezelfde grandeur hebben als de oude bomen. Maar door ervoor te zorgen dat nieuwe bomen meer ruimte krijgen, zullen de nieuwe bomen op den duur ook uitgroeien tot prachtige exemplaren. Het is onze taak om de stad ook klaar te maken voor toekomstige generaties. Met goed openbaar vervoer en groen dat ook voor de generaties na ons prachtig is. Daarom kiezen we ervoor om zieke kastanjes niet te laten afsterven, maar nu in 1 keer een nieuwe bomenrij te plaatsen. Politiek is keuzes maken die ook voor de toekomst het beste uitpakken."

Waar vind ik alle documenten en stukken over dit onderwerp terug?
Heel simpel. Door hier te klikken.
HAAGS EN OV-NIEUWS VAN DINSDAG 25 SEPTEMBER 2018

 - Contant geld weg bij buschauffeurs en trambestuurders - 20 reacties


HAAGS EN OV-NIEUWS VAN DINSDAG 18 SEPTEMBER 2018

 - Onderdoorgang Rijnstraat 8 krijgt opknapbeurt - 1 reactieGelezen: 2079 keer.Er zijn op dit moment 6 bezoekers.
(gebaseerd op bezoekers die de laatste 5 minuten een pagina hebben bekeken)


- Den Haag


- Scheveningen


- Loosduinen


- Toen & Nu


- Waar de trams zijn verdwenen

- Bus


- Tram


- RandstadRail


- Meer HTM


- (Oud) Collega`s


- Soms gaat het fout


- Foto`s uit het archief van HTM

- Het 100-dagen Nieuwsarchief


- HTM in het nieuws


- Waar is deze foto genomen?

- Wat is nieuw?


- Links


- Webmaster


Home  


Email/contactpagina  


HTMfoto op Social Media  

facebook   


twitter   


YouTube   
Trambestuurders zijn stuurloos, anders waren ze wel buschauffeur geworden,
buschauffeurs sporen niet, anders waren zij wel trambestuurder geworden!